Εγγραφή | Είσοδος

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

 Ενδεικτικές ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας Απογευματινού Φαρμακείου

Βάση του ν. 4052/1-3-2012 αρθρο 6.3 και αρθρο 25, και της ΚΥΑ Υ4α/οικ. 25408/ 14-3-2012 ο Διευθυντής του Φαρμακευτικού Τμήματος εισηγείται την έναρξη λειτουργίας του Απογευματινού Φαρμακείου (Α.Φ.) προς το Διοικητή του Νοσοκομείου. Στην εισήγηση πρέπει να καθορίζεται το ωράριο, ο μέγιστος αριθμός προσωπικού και ο μέγιστος αριθμός των συνταγών που οι οποίες θα εκτελούνται ανά ημέρα.

Το πρόγραμμα του Α.Φ κατατίθεται στο τέλος του προηγούμενου μήνα στη Διοίκηση του Νοσοκομείου για έγκριση.
Κατόπιν της έγκρισης μπορεί να γίνει αίτημα προς την πληροφορική για τη υποστήριξη της λειτουργίας του Α.Φ. από το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου.

Το 5% της νοσοκομειακής τιμής των συνταγών της ολοήμερης λειτουργίας εγγράφονται στο μοναδιαίο λογαριασμό της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 2889/2001 (λογαριασμός Απογευματινών Ιατρείων).
Από το λογαριασμό αυτό, τα έσοδα που προκύπτουν διατίθενται κατά προτεραιότητα για την απογευματινή λειτουργία του νοσοκομειακού φαρμακείου και ιδίως για αμοιβή του προσωπικού, για τις ανάγκες κάλυψης αμοιβών επιπλέον προσωπικού για την απογευματινή λειτουργία, καθώς για τις προμήθειες υπηρεσιών, αγαθών και εξοπλισμού για την απογευματινή λειτουργία του νοσοκομειακού φαρμακείου (ν. 4052/1-3-2012 αρθρο 26).
Η αμοιβή των εργαζομένων του Α.Φ. καθορίζεται από την ΚΥΑ Υ4α/οικ. 25408/ 14-3-2012 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Υ4/43990 (ΦΕΚ 1416/ 30-4-2012).
Για την πληρωμή των εργαζομένων θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με τον Υπεύθυνο υπάλληλο για τις πληρωμές των εργαζομένων στα Απογευματινά Ιατρεία. Εφόσον δεν υποστηρίζεται ηλεκτρονικά με κάποιον άλλο τρόπο, η πληρωμή μπορεί να γίνει βάση κατάστασης που υπογράφεται και στέλνεται κάθε μήνα από το Διευθυντή του Φαρμακευτικού Τμήματος προς τον Υπεύθυνο υπάλληλο για τα Απογευματινά Ιατρεία. Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται οι συνταγές που εκτελέστηκαν στο Απογευματινό Φαρμακείο, καθώς και τα ποσά της πληρωμής για κάθε Φαρμακοποιό και Βοηθό Φαρμακείου που συμμετέχει.  Υπόδειγμα τέτοιας κατάστασης σε μορφή excel, που υπολογίζει αυτόματα τις αποζημιώσεις του προσωπικού, καταχωρώντας μόνο την αξία της συνταγής εσωκλείεται.
Σαν συνταγές του Α.Φ. καταχωρούνται μόνο αυτές που εκτελούνται Ηλεκτρονικά στο e-syntagografisi κατά τη διάρκεια του ωραρίου του .Α.Φ.