Εγγραφή | Είσοδος

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Η νομοθεσία περί ναρκωτικών περιγράφεται παρακάτω:

Ν. 1729/1987 όπως έχει τροποποιηθεί με το ν.2161/93 (ΦΕΚ 119Α, 26/7/1993) και έχει συμπληρωθεί με τον Ν. 3459/2006

ΥΑ αριθμ. Υ6γ/18931 (ΦΕΚ 448/14-4-2003)

Υ5γ/19546/25.2.2003 (ΦΕΚ 265/Α/5.3.2003)

Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του ν. 3459/2006 «Κώδικας νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)

Κωδικοποίηση των διατάξεων έχει γίνει με το ΠΔ 148/2007