Εγγραφή | Είσοδος

>Πρωτοβουλίες Από Τον EMEA Στην Επισήμανση Των Συσκευασιών Των Φαρμάκων Για Τη Χρήση Των Νοσοκομείων Μετά Την Αλληλογραφία Με Την ΠΕΦΝΙ-Ένωση

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>

London, Thursday, January 17, 2008
Doc. Ref.: 
Direct Line (44-20) 7 418 8443

M. Martin Terberger
Head of Unit
European Commission
DG Enterprise and Industry
BREY 10/130
Rue de la Loi 200
1049 Bruxelles
BELGIUM

Dear M. Terberger,

The letter you sent on 19 December 2007 to Dr. Lakkas and Ms Tsikalaki from the Hellenic Association of Hospital Pharmacists mentions some initiatives to be taken by the EMEA on labelling of medicines for hospital use.

I would like to inform you that we have now planned, during the course of 2008, a discussion between the Quality Review of Documents Group and the EMEA/CHMP Working Group with Healthcare Professionals. Initially we will focus the discussion on the expression of strength for parenteral presentations available in hospital as first requested by the European Association of Hospital Pharmacists some time ago.

Moreover, we will take this opportunity to address the concerns expressed by Dr. Lakkas and Ms Tsikalaki and I would like to advise them to follow this issue through their European Association, which is represented in the EMEA/CHMP Working Group with Healthcare Professionals.

We will keep you informed about the outcome of the discussions.

Yours sincerely,

Isabelle Moulon

Head of Sector
Medical Information

Cc: Dr Lakkas and Ms Tsikalaki

==============================================================

Ελεύθερη μετάφραση
——————

Αγαπητέ M. Terberger,

Η επιστολή που στείλατε στις 19 Δεκεμβρίου 2007 στο Δρ Λάκκα και στη κα Τσικαλάκη από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, αναφέρει μερικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από τον EMEA στην επισήμανση των συσκευασιών των φαρμάκων για τη χρήση των νοσοκομείων.

Θα επιθυμούσα να σας ενημερώσω ότι τώρα έχουμε προγραμματίσει, κατά τη διάρκεια του 2008, μια συζήτηση μεταξύ της Ομάδας Εργασίας για την Ποιοτική Αναθεώρηση των εγγράφων και της ομάδας εργασίας του EMEA/CHMP με τους Επαγγελματίες Υγειονομικής Περίθαλψης. Αρχικά θα στρέψουμε τη συζήτηση για τις παρεντερικές μορφές που είναι διαθέσιμες στα νοσοκομεία, όπως έχει ήδη ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, πριν από καιρό.

Επιπλέον, θα εκμεταλλευθούμε αυτήν την ευκαιρία να εξετάσουμε τις ανησυχίες που εκφράζονται από τον Δρ Λάκκα και την κα Τσικαλάκη και θα επιθυμούσα να τους συμβουλέψω να παρακολουθήσουν αυτό το ζήτημα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσής τους, η οποία αντιπροσωπεύεται στην ομάδα εργασίας του EMEA/CHMP με τους Επαγγελματίες Υγειονομικής Περίθαλψης.

Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για την έκβαση των συζητήσεων.

Με εκτίμηση,

Isabelle Moulon

Επικεφαλής του Τομέα
Ιατρική Πληροφορική

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Ιανουάριος 17, 2008